Tillitsvalgte

Kvam IL har mange tillitsvalgte. Du finner disse under Styret og Gruppene.


Styret:

 • Styret i Kvam idrettslag består av minst 2 medlemmer i tillegg til gruppelederne, varamedlemmer er representant fra gruppene. Disse velges for 2 år ad gangen, og valgene organiseres slik at 1, henholdsvis 2, medlemmer er på valg hvert år. Blant disse medlemmene velger årsmøtet en leder og en nestleder for 1 år om gangen. 

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 • Representere laget utad, herunder ivareta lagets interesser overfor det offentlige.
 • Vurdere den til enhver tid økonomiske situasjonen i laget, og føre kontroll i henhold til en til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. Søke om tilgjengelige økonomiske midler fra det offentlige, overordnede organisasjonsledd og andre. Inntekten fra ulike igangsatte virksomheter i hovedlagsregi, medlemskontingent, avgifter, ulike tilskudd/bidrag disponeres av lagets styre og fordeles i samsvar med budsjetter og oppståtte behov.
 • Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver, og utarbeide instruks/gi mandat for disse.
 • Styret skal påse at det blir tilrettelagt for aktivitet og at det sportslige drives i henhold til idrettens verdigrunnlag.
 • Foreta ansettelser av lønnet personell, fastsette disses myndighet og arbeidsoppgaver og føre kontroll med disses virksomhet i henhold til myndighet og arbeidsinstruks.
 • Etter evne søke å løse lagets oppgaver, jfr. § 1.

Styremøter:

 • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
 • Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer/varamedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
 • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til styremøtet av leder/daglig leder. Gruppene vil få komplett saksliste for styremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra styremøtene skal sendes gruppene.
 • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal en og en gruppe innkalles til styremøte for å informere om arbeidet i gruppa.
 • En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styrmøte eller om saken kan vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte.

Daglig leder:

 • Daglig leder er administrativt ansvarlig. Daglig leders ansvarsområder, arbeidsoppgaver og myndighet fastsettes i den til enhver tid gjeldende arbeidsinstruks for daglig leder fastsatt av styret i Kvam idrettslag.

Grupper:

 • Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper. Gruppene er tilknyttet særforbund, og skal følge disses lover og bestemmelser i tillegg til lagets egen lov og øvrige bestemmelser.
 • Gruppene ledes av egne personer.
 • Gruppene skal legge til rette for og stimulere til aktivitet i sin idrett på en best mulig måte. Dog skal gruppene bidra til at idrettslaget som helhet fremstår som en samlende enhet, og søke samarbeide på tvers av gruppene. 
 • Gruppene har egne utgiftsbudsjett.

Andre komiteer/utvalg:

 • Komiteer/utvalg som ikke er nevnt, rapporterer i utgangspunktet til daglig leder. Midlertidige prosjektgrupper skal få oppgitt hvem de skal rapportere til ved oppstart.


(c) Kvam idrettslag