Styremøter

Styremøter:
  • Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
  • Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer/varamedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
  • Det settes en frist for når saker som ønskes behandlet på styremøte må være innmeldt. En gruppe som ønsker en sak behandlet må sende inn en skriftlig redegjørelse for saken. Gruppa kan i tillegg be om å få delta ved behandling av saken, eventuelt bli innkalt til styremøtet av leder/daglig leder. Gruppene vil få komplett saksliste for styremøtene med frist for å komme med kommentarer. Referat fra styremøtene skal sendes gruppene.
  • Såfremt sakslisten gir rom for det, skal en og en gruppe innkalles til styremøte for å informere om arbeidet i gruppa.
  • En gruppe kan anmode om at det avholdes styremøte i forbindelse med en bestemt sak. Styrets leder avgjør imidlertid om det er påkrevd med styrmøte eller om saken kan vente til ordinært styremøte eller avgjøres på annen måte.

 

(c) Kvam idrettslag